De club is een vzw die met vakkennis, middelen en activiteiten het streefdoel poogt te bereiken zonder enig winstbejag.

In de statuten wordt volgende algemene doelstelling beschreven: De vereniging heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen:

  • door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen het zwemmen
  • voor alle leeftijden
  • zowel op recreatief als competitief vlak
  • binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voorvermelde ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Het dagelijks bestuur van de club ligt in de handen van het management onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur welke de club als “goede huisvader” beheert.

De vzw wil elk jaar al zijn leden uitnodigen en inspraak geven op de algemene vergadering. Transparantie in bestuur, in sportieve ambitie en in financieel beleid worden gezien als informatie waar leden recht op hebben.

Ook worden externe mensen betrokken op bestuurlijk en sportief vlak. Het is immers door het delen van kennis en het vergaren van informatie dat een performant beleid kan gevoerd worden. Zo wordt beroep gedaan op een externe boekhouder en adviserende bestuursleden en trainers.

Ten slotte participeert de club graag in elke mogelijke activiteit die de (zwem)sport aanbelangt.